Hizmetlerimiz

Enerji Kimlik Belgesi Afşin Elbistan Kahramanmaraş

ENERJİ KİMLİK BELGESİ:

GELİŞMEKTE OLAN DÜNYA VE ÜLKEMİZDE BİZLERDE KENDİMİZİ VE MEMLEKETİMİZİ BU AKIMA UYDURMAK ZORUNDAYIZ. ANCAK İNSANLAR ÇOĞALIYOR TÜKETİM ARTIYOR, ENERJİ KAYNAKLARIMIZ MAALESEF İSTESEKTE İSTEMESEKTE TÜKENMEKTEDİR. BUNUN TEMEL SEBEBLERİNDEN BİRİDE İSRAF VE KANAATSİZLİKTİR. BU ANA TEMEL ÜZERİNDEN YOLA ÇIKMIŞ OLAN BÜYÜKLERİMİZ MEMLEKETİMİZİN VE İNSANIMIZIN SIKINTIYA DÜŞMEMESİ İÇİN BİR TAKIM GENİŞ TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALMIŞTIR. Kİ BU SEBEBLE ENERJİ YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPILARIMIZIN VE KULLANDIĞIMIZ BİNALARIN VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA BAZI KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇIKARMIŞTIR. ENERJİ KİMLİK BELGESİ: BİR YAPININ DAHA YAPILMADAN ENERJİ TASARRUFU VE DAHA AZ ENERJİ KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇSİZ YAPILABİLECEK  YAPILARIN ÖNÜNE GEÇECEKTİR.

TERZİOĞLU MÜHENDİSLİK’TE OTTOMAN HOLDİNG’DEN ALDIĞI GÜÇLE SİZ VATANDAŞLARIMIZA BU KONUDA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET VERMEYİ AMAÇLAMIŞTIR…

construction1

 BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler, Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar

.

İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri, Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur. Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler. Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Bizim Sürecimiz

    • Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum.
    • Amet orci quis arcu vestibulum vestibulum.
    • Orci quis arcu vestibulum vestibulum.
  • Fuscesit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum.